مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

HIV/AIDS

دوشنبه ، 23 فروردين 1400

 1. اپيدميولوژي HIV/AIDS در ايران و خراسان رضوي- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان ماه 1397
 2. تازه‌هاي تشخيص و درمان HIV/AIDS- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 3. HIV/AIDS و عفونت‌هاي فرصت‌طلب (سل)- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 4. عفونت همزمان HIV و HCV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 5. عفونت همزمان HIV و HBV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 6. عفونت همزمان HIV و HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 7. عفونت همزمان (co-infection) HCV و HIV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 8. انتقال مادر به فرزند عفونت HIV و پيشگيري از آن- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 9. مباحث اجتماعي و مشاوره عفونت HIV-اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 10. برنامه جهاني 90-90-90 براي کنترل HIV/AIDS- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 11. سياست‌ها و برنامه‌هاي وزارت بهداشت و درمان در خصوص پيشگيري و کنترل HIV/AIDS- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان ماه 1397