مرکز تحقیقات عفونتهای منتقله از راه خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

معرفی مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون

شنبه ، 12 مرداد 1398

معرفی

معرفی

با توجه به شرايط خاص جغرافيايي، اجتماعي و بهداشتي استان خراسان رضوي و با هدف طراحي و اجراي پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در زمينه عفونت‌هاي شايع و بومي منطقه، سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي، در سال 1383 مبادرت به تشكيل گروه پژوهشي “بيماري‌هاي رفتاري و عفوني” نمود. اين گروه در تير ماه سال 1387 با عنوان جديد “ايدز، HTLV و هپاتيت‌هاي ويروسي” موافقت اصولي و در بهمن ماه سال 1390 موافقت قطعي خود را از شوراي نظارت و گسترش تشكيلات پژوهشي دفتر مركزي جهاددانشگاهي اخذ نمود.

اين گروه در آذر ماه سال 1395 موافقت اصولي “مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون” را از شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي وزارت بهداشت و درمان اخذ نمود.

جهت گیری پژوهشی:

ترسيم الگوي اپيدميولوژيك عفونت‌هاي منتقله از خون شامل ، هپاتيت‌هاي ويروسي، HIV/AIDS و HTLV در جمعيت عمومي و گروه‌هاي خاص

مطالعات آگاهي و نگرش به ویژه در گروه‌های در معرض خطر عفونت‌هاي منتقله از خون

شناسايي سازوکارهای بیماری‌زایی عفونت‌هاي منتقله از خون از طريق بررسي‌هاي علوم پايه

بومي‌سازي دانش تخصصي در زمينه ارائه خدمات باليني مرتبط با عفونت‌هاي منتقله از خون

فرهنگ‌سازي مناسب و بهبود سطح آگاهي و نگرش مردم و جامعه پزشكي در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون

توانمندي‌ها و فعالیت های انجام شده :

طراحي و اجراي پژوهش‌هاي بنيادي و کاربردي مرتبط با عفونت‌هاي منتقله از خون

طراحي و تدوين پرسشنامه‌هاي پژوهش براي مطالعات سنجش آگاهي، نگرش و عملکرد (KAP studies)

تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از پژوهش

طراحي و اجراي كارگاه‌هاي تخصصي درخصوص روش تحقيق، جستجوي منابع و نرم‌افزارهاي آماري

طراحي و اجراي برنامه‌های آموزشی در خصوص عفونت‌هاي منتقله از خون (همايش، سمينار و …)