مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

کنفرانس دانشجويي عفونت‌های منتقله از خون-1397

شنبه# #،# #11# #اردیبهشت# #1400

http://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi students conferenc/photo_2018-10-28_14-23-11.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi students conferenc/photo_2018-10-28_14-23-11.jpghttp://bbirc.ir/files/gallery-bbirc/bbi students conferenc/photo_2018-10-28_14-23-11.jpg