مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

HTLV-1

دوشنبه ، 23 فروردين 1400

 1. اپيدميولوژي، راه‌هاي انتقال و پيامدهاي باليني HTLV-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- دي 1397
 2. اپيدميولوژي عفونت HTLV-1 در ايران و خراسان رضوي- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان ماه 1397
 3. اپيدميولوژي و راه‌های انتقال عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 4. ويروس‌شناسي عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 5. تظاهرات نورولوژیک عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 6. تظاهرات خونی عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 7. ساير تظاهرات عفونت HTLV-1- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 8. تشخيص HTLV-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- دي 1397
 9. تشخيص آزمايشگاهي عفونت HTLV- کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- ارديبهشت 1397
 10. مکانيسم‌هاي ايمونولوژيک و تشحيص عفونت HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 11. عفونت همزمان HIV و HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 12. پيشگيري از انتقال مادر به فرزند عفونت HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 13. انتقال مادر به فرزند عفونت HTLV-1 در دوره بارداري و شيردهي- کنفرانس علمي يک‌روزه HTLV-1 و بيماري‌هاي وابسته- نيشابور- خرداد 1397
 14. مشاوره در HTLV-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- دي 1397
 15. پيشگيري و مشاوره عفونت HTLV-1- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 16. پيشگيري از انتقال شغليHTLV در جراحي و پرستاري- کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- ارديبهشت 1397
 17. پيامدهاي اجتماعي ابتلا به عفونت HTLV- کنفرانس علمي يک‌روزه پيشگيري و کنترل عفونت HTLV- ارديبهشت 1397