مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

انتشار مقاله جديد مرکز تحقيقات عفونتهاي منتقله از خون با موضوع اثربخشي واکسن کوويد در افراد HTLV-1 مثبت

پنج شنبه ، 04 آبان 1402

انتشار

در مقاله‌اي که در مجله Journal of NeuroVirology  در اکتبر 2023 چاپ شده است، نتایج مطالعه پژوهشگران مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون جهاددانشگاهي خراسان رضوي در مورد نشانگرهای سرمي پاسخ به واکسن کوويد-19 در افراد HTLV-1 مثبت و HTLV-1 منفي منتشر شده است.

در اين مطالعه همگروهي گذشته‌نگر، پاسخ ایمنی هومورال به واکسن کوويد-19 در 86 فردHTLV-1  مثبت و 90 نفر فردHTLV-1  منفي  از طريق سنجش 4 نوع مختلف از پادتن‌هاي ضد کروناويروس در نمونه سرم اين افراد بررسي گرديد. پژوهشگران متوجه شدند که فراواني هر 4 پادتن ضد کوويد در افرادHTLV-1  مثبت، به‌طور قابل توجهی بسيار کمتر از افراد بدون ويروس است.

يافته‌هاي اين مطالعه، نشانگر کاهش پاسخ ایمنی هومورال به واکسيناسيون افراد HTLV-1  مثبت برعليه ويروس جديد کرونا است.

براي دسترسي به سايت نشريه و دريافت مقاله، اينجا را کليک نماييد.