مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

هپاتيت B

يک شنبه ، 22 فروردین 1400

 1. اپيدميولوژي هپاتيت B در ايران و خراسان رضوي- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 2. هپاتيت حاد B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- تير 1397
 3. عوارض کبدي هپاتيت B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- مرداد 1397
 4. عوارض خارج کبدي هپاتيت B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- مرداد 1397
 5. تشخيص سرمي و مولکولي عفونت‌هاي HBV و HCV- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 6. تشخيص سرولوژي و مولکولي هپاتيت B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- تير 1397
 7. مروري بر جديدترين راهنماهاي مديريت هپاتيت B- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 8. درمان هپاتيت مزمن B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- شهريور 1397
 9. راهنماي باليني درمان، پيگيري و مراقبت هپاتيت مزمن B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- شهريور 1397
 10. پيوند کبد در بيماران مبتلا به هپاتيت B- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 11. مديريت HBV در ضعف ايمني- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 12. عفونت همزمان HBV و HCV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 13. عفونت همزمان HBV و HIV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 14. عفونت‌هاي همزمان HBV/HDV و HCV/HIV- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 15. عفونت همزمان (co-infection) HCV و HBV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 16. هپاتيت ويروسي در بارداري و زايمان- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 17. انتقال داخل خانوادگي هپاتيت‌های B و C- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 18. چالش‌هاي واکسيناسيون HBV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 19. برنامه واکسيناسيون هپاتيت B در اهداکنندگان مستمر خون- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 20. واكسيناسيون هپاتيت B- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- تير 1397
 21. پيشگيري پس از تماس در عفونت HBV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 22. پيشگيري پس از تماس در هپاتيت B و C- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- شهريور 1397
 23. معرفي برنامه‌هاي جهاني، ملي و استاني کنترل هپاتيت B و حذف هپاتيت C تا 1410- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 24. اپيدميولوژي عفونت مخفي هپاتيت بي- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395
 25. پاتوژنز عفونت مخفي هپاتيت بي- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395
 26. مکانيسم‌هاي ايمونولوژيک عفونت مخفي هپاتيت بي- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395
 27. اهميت باليني عفونت مخفي هپاتيت بي- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395
 28. تشخيص عفونت مخفي هپاتيت بي- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395
 29. مديريت عفونت مخفي هپاتيت بي- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395
 30. عفونت مخفي هپاتيت بي در افراد واکسينه شده- کنفرانس علمي يک‌روزه Occult HBV Infection- مهر 1395