مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون

EN | FA

هپاتيت C

دوشنبه ، 23 فروردین 1400

 1. اپيدميولوژي هپاتيت C در ايران و خراسان رضوي- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 2. اپيدميولوژي، راه‌هاي انتقال و عوامل خطر عفونت HCV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 3. هپاتيت حاد C-كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- مهر 1397
 4. هپاتيت C و سيروز کبدي- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 5. نقش تشخيص در محل (Point of care) در برنامه حذف هپاتيت C-اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 6. تشخيص سرولوژي و مولکولي هپاتيت C- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- مهر 1397
 7. تشخيص سرمي و مولکولي عفونت‌هاي HBV و HCV- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 8. تشخيص سرولوژي و مولکولي HCV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 9. تازه‌هاي درمان عفونت HCV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 10. مروري بر آخرين راهنماي ملي درمان عفونت HCV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 11. معرفي داروهاي جديد در درمان عفونت HCV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 12. مديريت هپاتيت C در بیماران دياليزي، تالاسمي و هموفيلي-اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 13. عفونت HCV در دريافت‌کنندگان مکرر خون- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 14. مديريت هپاتيت C در زندانيان-اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 15. عفونت همزمان HBV و HCV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 16. عفونت همزمان HIV و HCV- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 17. عفونت‌هاي همزمان HBV/HDV و HCV/HIV- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 18. عفونت همزمان (co-infection) HCV و HBV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 19. عفونت همزمان (co-infection) HCV و HIV- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396
 20. هپاتيت ويروسي در بارداري و زايمان- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد- مرداد 1397
 21. انتقال داخل خانوادگي هپاتيت‌های B و C- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 22. پيشگيري پس از تماس در هپاتيت B و C- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- شهريور 1397
 23. نقش بیمار، جامعه و نظام سلامت در حذف هپاتیت C-اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 24. برنامه‌هاي جهاني و ملي حذف هپاتيت C تا 1410- اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 25. برنامه جهاني ريشه‌کني هپاتيت C- كنفرانس‌هاي ادواري مراقبت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون- آبان 1397
 26. معرفي برنامه‌هاي جهاني، ملي و استاني کنترل هپاتيت B و حذف هپاتيت C تا 1410- کنفرانس علمي يک‌روزه مراقبت و کنترل هپاتيت هاي ويروسي B و C- گناباد-مرداد 1397
 27. برنامه‌هاي جهاني و ملي حذف و ريشه‌کني هپاتيت C تا سال 2030 ميلادي- کنفرانس علمي يک‌روزه هپاتيت C؛ از پيشگيري تا حذف و ريشه‌کني- مهر 1396